O B E C    L E J Š O V K A

Lejšovka na mapě

Znak Lejšovky

www.kr-kralovehradecky.cz

Kraj Královehradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

Obvodní oddělení
PC ČR Třebechovice

http://policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-trebechovice-p-orebem.aspx

Návštěvnost

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 Oficiální název obce: Obec Lejšovka
 Zastupitelstvo: 6 členů
 starosta   Martin Jílek
 místostarosta Ivo Kovačevity
        Josef Fabián ml.
        Jiří Němeček
        Boleslav Niedoba st.
        Adam Košťál
        
 Organizační struktura:
 - výbor kontrolní - předseda Josef Fabián ml.
 - výbor finanční - předseda Adam Košťál
 - výbor pro kulturu,sport a veřejné záležitosti - předseda Boleslav Niedoba st.
 
 
 Adresa : Obecní úřad Lejšovka
       Lejšovka 52
       503 03 p. Smiřice
 E-mail:obec.lejsovka@tiscali.cz
 www adresa : http://www.lejsovka.cz
 IČO 00653314
 Obec není plátcem DPH
 Bankovní spojení: Česká spořitelna 
 Zákon č. 106 / 1999
Obec Lejšovka vznikla na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a je 
základním územním samosprávným společenstvím občanů.
Zákon svěřuje obci výkon státní správy, obec je správním celkem .
Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby
právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis. 

  Poskytování informací:
Informace lze získat na základě písemné žádosti adresované obecnímu úřadu. 
Žádost lze podat osobně v úředních hodinách nebo e- mailem. 
Obecní úřad je povinen ve stanovené lhůtě odpovědět. 

  Žádosti, návrhy, podněty:
Žádosti, návrhy, podněty či jiné požadavky se odesílají na adresu obecního úřadu
písemně, případně je možné je podat osobně v úředních hodinách.
Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje.
Obec Lejšovka, dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje 
zejména dle zákona 128/2000 Sb. a na základě udělených souhlasů subjektů 
údajů. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet 

prostřednictvím datové schránky: ID 2gxbhd2 

emailem na adrese: obec.lejsovka@tiscali.cz

nebo poštou na adrese: Obec Lejšovka, Lejšovka 52, 503 03 Smiřice. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet 
za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, 
jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Výše uvedenými způsoby 
se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na 
základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro obec je Petra Stránská, Mžany 63,tel. č. 608 647 377 
email: poverenec@pcstransky.cz, DS qbv5k2m.